De organisatie

Wie zijn wij?

U-center heeft twee behandelcentra, gespecialiseerd in meervoudige psychische aandoeningen zoals depressies, angststoornissen en verslavingen. We bieden 7 weken klinische behandeling, met aansluitend 7 weken ambulante vervolgbehandeling. Onze klinieken zijn gevestigd in Epen, nabij Maastricht. In Driebergen bevindt zich het communicatie center, het diagnostische team en de ambulante vervolgbehandeling.

U-center heeft twee behandelcentra, gespecialiseerd in meervoudige psychische aandoeningen zoals depressies, angststoornissen en verslavingen. We bieden 7 weken klinische behandeling, met aansluitend 7 weken ambulante vervolgbehandeling. Onze klinieken zijn gevestigd in Epen, nabij Maastricht. In Driebergen bevindt zich het communicatie center, het diagnostische team en de ambulante vervolgbehandeling.

Directeur zorg en personeel

drs. Raymond (C.M.W.) van Oosterhout

Raymond studeerde personeelswetenschappen en volgde later het masterprogramma general management aan de Harvard Business School. Raymond heeft ruime ervaring als transitiemanager en zorgdirecteur in ziekenhuizen (o.m. Maastricht UMC, Karolinska University Hospital in Stockholm, Radboud UMC en het Spaarne Gasthuis).

Directeur bedrijfsvoering en financiën

drs. Ton (A.B.M.) Habets

Ton studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgde daarna de RC-opleiding aan de VU Amsterdam. Ton heeft een uitgebreide ervaring in diverse (financiële) management- en directiefuncties in zowel bedrijfsleven ( o.m. Akzo-Nobel, Douwe Egberts, CSM/Leaf) als de zorgsector (Solutions, Soof Regelt, de Viersprong).

Team U-center

U-center telt ongeveer 150 medewerkers. Een groot deel daarvan wordt gevormd door ons behandelteam, bestaande uit psychologen, gz-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, artsen, therapeutisch medewerkers, sociotherapeuten, fysiotherapeuten, vaktherapeuten en medewerkers van het communicatie center. 
De ondersteunende afdelingen bestaan uit medewerkers van het service center, het keuken- en restaurantpersoneel, de interieurverzorging, technische dienst, administratie, finance, hrm, planning, marketing en it. Daarnaast wordt de directie ondersteund door de directiesecretaresse en de bestuurssecretaris. 
Onze teamleden werken met compassie en passie. Onze stijl kenmerkt zich door charme en een gezond realisme en nuchterheid.

Ondernemingsraad

U-center heeft een deskundige en bevlogen ondernemingsraad. Zij behartigen de belangen van de werknemers. Als OR zijn ze ook betrokken bij belangrijke wijzigingen in de organisatie en denken ze onder andere mee over zaken die belangrijk zijn voor cliënten en de kwaliteit van de behandeling. De OR bestaat uit leden van verschillende teams binnen U-center, van facilitair tot behandelstaf.

Cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad in een zorginstelling als U-center zorgt voor de belangen van cliënten. De cliëntenraad is een serieuze gesprekspartner van de bestuurders en/of directie en behartigt de belangen van alle cliënten door invloed uit te oefenen en controle uit te voeren op het beleid van de zorginstelling. De cliëntenraad is dus geen klachtencommissie, al zal ze wel de trend uit de klachten distilleren om uiteindelijk de zorg- en dienstenverlening naar de cliënten op een hoger peil te brengen.

Wie hebben er zitting in de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit vijf oud-cliënten die bij U-center in behandeling zijn geweest. De cliëntenraad heeft zich tot doel gesteld om leden te werven die tenminste drie maanden het behandeltraject bij U-center hebben afgerond en die het liefst in regio’s wonen rondom de locaties van U-center. Sommige leden zijn ook ervaringsdeskundige en proberen zo ook de connectie met de huidige cliënten van U-center te maken. Er zijn momenteel vijf verschillende rollen binnen de cliëntenraad:

De functie van voorzitter;
De functie secretaris;
De functie van lid 1 Zorg;
De functie van lid 2 Service en Facilitair;
De functie van lid 3 Financiën en Zorgverzekeringen

Bijzondere rechten

Om als cliëntenraad je taken goed uit te kunnen voeren kent de Wet Medezeggenschap (WMCZ) bijzondere rechten toe aan de cliëntenraad van U-center. Zo kent de WMCZ onder meer een enquête, informatie- en adviesrecht. Dit betekent dat bestuurders en directie verplicht zijn de cliëntenraad over bepaalde onderwerpen tijdig te informeren, bijvoorbeeld over geplande reorganisaties of over financiële zaken. Ook zijn zij verplicht om gevraagde informatie te verstrekken en om de cliëntenraad op bepaalde onderwerpen om advies dan wel instemming te vragen. Bij reorganisaties moeten bestuurders/directie de cliëntenraad om advies vragen. De bestuurders/directie moeten eerst met de cliëntenraad over het plan overleggen, alvorens het te kunnen doorvoeren. Als de cliëntenraad bezwaren heeft tegen het voorgestelde plan (omdat het onredelijk is) dan moeten bestuurders en directie het plan zo wijzigen dat de cliëntenraad er wel mee akkoord kan gaan.

Verzwaard adviesrecht

Op andere onderwerpen, zoals het invoeren van een nieuwe klachtenregeling of een aangepaste regeling op het gebied van de zorg, heeft de cliëntenraad een verzwaard adviesrecht. Dat betekent dat de directie de plannen niet mag invoeren zonder instemming van de cliëntenraad. In bepaalde gevallen en situaties heeft de cliëntenraad geen of slechts heel weinig invloed. Wel heeft de cliëntenraad adviesrecht over de gevolgen op de kwaliteit van de zorg door de veranderingen in de organisatie.

De cliëntenraad en behandelafspraken
Tot slot is het belangrijk te weten dat de cliëntenraad geen invloed heeft op de afspraken die gemaakt zijn het kader van de behandeling zelf. Deze afspraken worden gemaakt door de behandelaars en de cliënten zelf.

Contact

Heb je een vraag of een opmerking voor de cliëntenraad? Of mocht je je aangetrokken voelen om ook iets te doen voor U-center en haar mensen, neem dan contact met ons op. We zijn op wisselende tijden aanwezig bij de uitstroomgroepen, maar je kunt ons ook via directiesecretariaat@u-center.nl bereiken. We horen graag van jullie.

Raad van commissarissen

U-center werkt volgens werkt volgens de governance code voor de zorg. Onze driehoofdige rvc bestaat uit de volgende leden:

  1. Voorzitter - dhr. J.F.M.L. Michels (1961)
    Hans Michels heeft de afgelopen tien jaar diverse rollen vervuld in het bestuur van zorgorganisaties, waaronder als CEO van Priory Healthcare in Engeland en algemeen directeur van de Opvoedpoli in Nederland. Daarvoor was hij Managing Director bij ABN AMRO. Hij is adviseur voor zorginstellingen en ondernemingen in duurzame energie.
  2. Commissaris - dhr. T.C.G.M. Vissers (1953)
    Titus Vissers is arts en voormalig bestuurder in de zorg (GGZ, ziekenhuis en verpleeghuizen). Hij is toezichthouder bij Eerste Lijn Amsterdam, de Blijf Groep (Amsterdam, Flevoland en het Gooi), lid van het executieve committee PUM en Themacoördinator gezondheid en milieu.
  3. Commissaris - dhr. H.M. Detailleur (1967)
    Henk Detailleur is lange tijd werkzaam geweest als internationaal bankier bij enkele internationale banken en voormalig Managing Director van ABN Amro Effecten Compagnie. Hij is sinds 2017 Senior Managing Partner van Zuyderzee Capital en actief als financieel adviseur en investeerder.

NEN-EN 15224 Certificering

Erkende kwaliteit!

Belangrijke regelingen

Kwaliteitsstatuut

U-center werkt met het GGZ Kwaliteitsstatuut dat in 2016 door de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland als professionele standaard opgenomen in het Kwaliteitsregister. In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. Wij als U-center bevorderen daarmee gepaste zorg.

Bijlage

Klokkenluidersregeling

Voor de brancheorganisaties in de zorg is er een zorgbrede Governancecode van kracht. Deze code houdt in dat U-center B.V. aanspreekbaar is op meldingen van vermoedens van onregelmatigheden en misstanden binnen de organisatie door werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot U-center B.V. staan, zonder dat de melder daardoor geschaad wordt in zijn of haar rechtspositie. Hiervoor dient een meldings-en klokkenluidersregeling te worden toegepast, met als doel bij te dragen aan de verbetering en zo nodig correctie van het eigen functioneren van de zorgorganisatie. De U-center klokkenluidersregeling is opgesteld volgens het model klokkenluidersregeling Brancheorganisaties Zorg (BOZ) en per 29-11-2012 vastgesteld door de RvC. Met de toepassing van deze regeling geeft U-center B.V, uitvoering aan artikel 3.1.5. van de Zorgbrede Governancecode.

Bijlage

Klachtenregeling

Uiteraard doen we er alles aan om je zo goed mogelijk te helpen, begeleiden of behandelen. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent of een klacht hebt. Blijf er vooral niet alleen meer rondlopen en neem contact op met de klachtenfunctionaris van U-center.

Bijlage

Privacyverklaring

Binnen U-center hechten we veel waarde aan het belang van privacy. Wij gaan dan ook zeer zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Ook zijn wij volledig AVG-proof, wat inhoudt dat wij voldoen aan de eisen van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bijlage

Lees verder

Resultaten

Lees verder

Wie behandelen we

Wil je graag meer informatie over onze aanmeldprocedure en aanpak? Meld je aan voor het webinar en chat live met ons.

Aanmelden