Vacatures:

Business Unit Manager

GZ-psycholoog | Klinisch psycholoog | Psychotherapeut

Psychiater (locatie Epen, Zuid Limburg)

Sociotherapeut (momenteel bezet)

Traineeship Psychologie

Stagiaires (momenteel bezet)

Open sollicitaties

U-center is een psychotherapeutisch centrum dat klinische en ambulante behandelingen aanbiedt voor psychische aandoeningen en verslavingen, voor zowel nationale als internationale cliënten. De kliniek is uniek in Europa in het verlenen van integrale zorg van meervoudige psychische aandoeningen  in de Nederlandse of Engelse taal. Bij U-center ligt de primaire focus op de mens, niet op de diagnose. Zwaartepunt van de behandelde aandoeningen ligt bij depressie en verslaving, in combinatie en/of met andere psychische aandoeningen (angst, paniek, PTSS etc.) en persoonlijkheidsstoornissen.

In onze resultaatgerichte ‘healing environment’, ervaart de cliënt deskundigheid, persoonlijke aandacht, gastvrijheid en toewijding. Daarnaast wordt er actief contact onderhouden met verwijzers, familie en werkgevers. In onze bewezen effectieve behandelingen wordt U-Center nauw ondersteund door een gerenommeerde Wetenschappelijke en Klinische Adviesraad. De behandeling kent een welomschreven duur. U-center heeft een locatie in Epen (klinische behandeling) en in  Driebergen (ambulante behandeling).

Op onze locatie in Driebergen is het Communicatie Center gevestigd, waar een team verantwoordelijk is voor o.a. acquisitie, screening en opname van en voor potentiële cliënten van U-center. Daarnaast staat de ambulante behandeling van cliënten centraal en wordt er door middel van E-health aandacht gegeven aan  de nazorg van de cliënten die doorstromen vanuit U-center te Epen. Tevens wordt op deze locatie diagnostiek toegepast en worden adviesgesprekken gevoerd, ten behoeve van de selectie van cliënten.

We streven naar een effectief, snel en duurzaam herstel. Uit cijfers blijkt dat wij dit al ruim 8 jaar waarmaken en een unieke positie hebben in Nederland en daarbuiten. 

Business Unit Manager

Wie zoeken wij?

Voor onze locatie in Epen zijn wij per direct op zoek naar een Business Unit Manager
(1 FTE) welke verantwoordelijk is voor de aansturing van de teams in Epen en Driebergen.

Kern/doel van de functie

Integraal leidinggeven aan een organisatieonderdeel (met multidisciplinaire en zelforganiserende teams), verbinden van de doelstelling van de organisatie met de belangen van de stakeholders, met als doel het realiseren van een effectieve en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden en aan te sluiten bij de zorgvraag van de cliënten en het financieel rendement van de organisatie. Ontwikkelen van het  unitbeleid, uitgaande van de missie en visie van de organisatie. 

Plaats in de organisatie

De manager rapporteert aan de Directeur Behandelzaken (CMO)  ten aanzien van de resultaatgebieden kwaliteit, beleid en innovatie en aan de Directeur Bedrijfsvoering (CFO) ten aanzien van het resultaatgebied bedrijfsvoering en geeft leiding aan de toegewezen teams. De manager is lid van het managementteam (MT).

Situatieschets

De manager wordt gefaciliteerd door de (centraal gepositioneerde) ondersteunende afdelingen. Er vindt een goede afstemming plaats tussen de directeur bedrijfsvoering, de directeur behandelzaken, de HR Manager  en de BU-manager, onder meer in het reguliere “bedrijfsvoeringsoverleg”.

Resultaatgebieden  

 • Leidinggeven 
 • Kwaliteit
 • Beleid en innovatie
 • Bedrijfsvoering 

Uitwerking resultaatgebieden

Resultaatgebied Bedrijfsvoering:

 • Geeft richting aan doelstellingen van de teams en realiseert deze doelstellingen;
 • Draagt zorg voor de borging van prestatie- en risicomanagement; 
 • Rapporteert en verantwoordt de resultaten conform de vastgestelde P&C-cyclus;
 • Bewaakt de realisatie van de afgesproken dienstverlening en productietaakstellingen;
 • Doet voorstellen voor de begroting van personeel en middelen;
 • Beheert en is verantwoordelijk voor de besteding van de hem ter beschikking gestelde middelen; 
 • Ziet toe op de uitvoering en kwaliteit van de vereiste registraties, dossiervorming en administraties;
 • Analyseert en gebruikt managementinformatie t.b.v. aan- c.q. bijsturing;
 • Neemt actief deel aan de structurele  bedrijfsvoeringsoverleggen (voortgang dbc meeting, IT-zorg meeting en            bedrijfsvoeringsoverleg)

Resultaat: Account-, prestatie- en risicomanagement zijn geborgd. De directie is adequaat geïnformeerd en er is op afgesproken tijdstippen verantwoording afgelegd. De bedrijfsvoering is binnen het vastgestelde kwaliteitsmanagementsysteem uitgevoerd, effectief en efficiënt. De zorgresultaten zijn transparant en het zorgbeleid is afgestemd op de vraag in de markt.

Resultaatgebied Leidinggeven:

 • Organiseert en coördineert de bedrijfs- en werkprocessen, borgt de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting;
 • Beheert de zorgpaden en stuurt op eventuele individuele afwijkingen van het zorgpad;
 • Voert een deel van het personeelsbeleid uit, o.a. vanuit werving en selectie, functionerings- en beoordelingsgesprekken en ziekteverzuimbegeleiding. Kan onderdelen hiervan delegeren;
 • Maakt resultaatafspraken met de medewerkers;
 • Coacht, ondersteunt, motiveert en stimuleert teams en medewerkers en bewaakt de deskundigheidsbevordering van het personeel;
 • Organiseert structureel (werk)overleg en zorgt voor de informatievoorziening van en naar de teams en waar nodig de individuele medewerkers;
 • Initieert en begeleidt veranderingsprocessen.

Resultaat: Menskracht is op zodanige efficiënte wijze ingezet dat de teamresultaten zijn bereikt. De teams zijn  effectief en efficiënt georganiseerd, gericht op kwaliteit en continuïteit van zorg. Goed geïnformeerde en gemotiveerde medewerkers zijn in een productief evenwicht met hun functie.

Resultaatgebied Kwaliteit:

 • Stuurt op gezondheidswinst, een verantwoord zorgaanbod en kwaliteit van zorg;
 • Initieert en stelt kaders voor kwaliteit bevorderende maatregelen voor zowel de zorg als de dienstverlening;
 • Toetst de effecten daarvan en verankert deze binnen het organisatieonderdeel;
 • Maakt afspraken met de medewerkers over de uitvoering van de zorgprogramma’s en ziet toe op de naleving hiervan;
 • Draagt er mede zorg voor dat de kwaliteitsaccreditaties worden verkregen/behouden;
 • Superviseert op afstand de hulpverleners / teams;
 • Stuurt op voortgang behandeling, crisissituaties, grijpt in bij calamiteiten;
 • Ziet toe op de veiligheid van het behandelklimaat en werkklimaat.

Resultaat: De kwaliteitscyclus gericht op verbetering is geborgd, de cliënten zijn conform de vastgestelde kwaliteitsnormen en richtlijnen behandeld. De reputatie van de organisatie en de uitkomsten van de effectmetingen en de cliënttevredenheidsonderzoeken bevestigen de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening. De kwaliteitsaccreditaties zijn behouden.

Resultaatgebied Beleid en Innovatie:

 • Levert, als lid van het MT, een bijdrage aan de strategie en het beleid van de organisatie;
 • Ontwikkelt, als afgeleide van het organisatiebeleid, geïntegreerd beleid ten behoeve van de eigen teams;
 • Is betrokken bij projecten op organisatieniveau, als projectleider of als deelnemer;
 • Levert op basis van in- en externe ontwikkelingen een bijdrage aan (beleids-)voorstellen met betrekking tot het verbeteren of vernieuwen van het zorgaanbod.

Resultaat: De organisatie van het zorgaanbod is geregeld en er wordt geparticipeerd in samenwerkingsvormen en netwerken. Er is een bijdrage geleverd aan de strategie van de organisatie en projecten op organisatieniveau en er is zorg gedragen voor de beleidsontwikkeling van de eigen teams. De innovatie is georganiseerd.

Profieleisen

 • De functie vereist een opleidingsachtergrond op het gebied van zorgverlening  en tevens zorg- en organisatiemanagement, aangevuld met kennis van bedrijfsvoering en managementtechnieken. De functionaris beschikt over een post-HBO of academisch werk- en denkniveau, aangevuld met meerjarige relevante ervaring in zorg en management;
 • Organisatie- en probleemoplossend vermogen (inclusief praktisch handelend vermogen, getting things done!);
 • Analytisch sterk, zelfstandig, prettige persoonlijkheid, energiek, doorzettingsvermogen, helicopterview.
 • De Business Unit Manager past binnen ankerwaarden Attent, Durf, Zelfbewust, Gedreven en Hoogwaardig

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende en afwisselende baan (diversiteit aan cliënten) in een innovatieve  organisatie met persoonlijk perspectief en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • De bedrijfscultuur van U-center B.V. is open en informeel.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Ingrid Weijnen (Directeur Behandelzaken) en/of Ton Habets (Directeur Bedrijfsvoering) via tel. 043-4559109. Sollicitaties kunt u richten aan: Joppe Maessen, HR Medewerker te Epen of hrm@u-center.nl

GZ-psycholoog | Klinisch psycholoog | Psychotherapeut

Wie zoeken wij?

Vanwege groei zijn wij zowel op onze locatie in Epen als Driebergen op zoek naar een ondernemende, innovatieve GZ-psycholoog / Klinisch psycholoog / Psychotherapeut.

Taken en verantwoordelijkheden:

Bijdragen aan de missie van U-center, nl. de klachten en symptomen van de cliënten tot hanteerbare proporties terug te brengen en hen perspectief in hun leven te laten ontdekken, zodat ze het leven ten volle kunnen (be)leven vanuit zichzelf. Gebaseerd op bio- psycho- sociaal model en binnen onze vijf ankerwaarden. I.s.m. Psychiater en Verslavingsarts, definitief vaststellen van de diagnose en het behandelplan in de rol van Regiebehandelaar. Overleg met externen. Verzorgen, controleren en vaststellen afsluitende rapportages. Rapporteren in EPD van uitgevoerde interventies. Individuele- en Groepsbehandelingen en Partner/relatiegesprekken waaronder, afhankelijk van ervaring, (Cognitieve) Gedrags-, Interpersoonlijke-, Clientgerichte- en Systeemtherapie. In het Kernteam uitwisselen van cliënt gerelateerde informatie en vaststellen / bijsturen van de behandeling in de rol van Regiebehandelaar. Van de GZ-psycholoog / Klinisch psycholoog / Psychotherapeut wordt specifiek verwacht een substantiële bijdrage te leveren aan het positioneren van de Rol als Regiebehandelaar binnen de organisatie. Hiërarchisch valt de functionaris onder de Business Unit Manager.

Welke eisen stelt U-center aan een GZ-psycholoog / Klinisch psycholoog /  Psychotherapeut?

De GZ-psycholoog / Klinisch psycholoog / Psychotherapeut beschikt over voldoende vakmanschap op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, om voldoende bij te dragen aan de ontwikkeling van een inhoudelijk kwalitatief goed behandelbeleid, alsmede op effectiviteit en efficiency en het juist behandelklimaat.

 • Postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog / Klinisch psycholoog / Psychotherapeut.
 • BIG registratie en bij voorkeur lid van beroepsvereniging (als kwalitatief register) en in bezit van AGB code.
 • Relevante ervaring met behandeling van veelvoorkomende psychische ziektebeelden en afhankelijkheidsproblematieken, bij voorkeur in een residentiële setting met multidisciplinaire benadering.
 • Goede sociale vaardigheden en sterk empathisch vermogen. Kunnen motiveren en stimuleren van cliënten tijdens de behandeling, contacten ondersteunend en beschermend laten zijn en gericht op tot stand brengen van inzicht en gedragsverandering. Soms moet weerstand worden overwonnen.
 • T.b.v. overleg en rapportages, goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en een sterke inhoudelijke bijdrage in multidisciplinaire cliëntenbesprekingen en beleidsoverleggen.

Competenties die wij vragen:

Samenwerken, communiceren, flexibel zijn, ondernemen en professioneel handelen, zijn kerncompetenties die passen in onze ankerwaarden Attent, Durf, Zelfbewust, Gedreven en Hoogwaardig. Vriendelijk en duidelijk tegelijk kunnen zijn.

Overige Competenties:

Proactief, teamplayer, in staat kansen te signaleren en te benutten, accuraat, prioriteiten stellen en overzicht bewaren;

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende en afwisselende baan (diversiteit aan cliënten) in een innovatieve organisatie met persoonlijk perspectief en ontwikkelings- en studiemogelijkheden.
 • Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 • De bedrijfscultuur van U-center B.V. is open en informeel.

Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Bert Rademaker Business Unit Manager, tel. 043-4559109. Sollicitaties kunt u richten aan: Joppe Maessen HR Medewerker te Epen of hrm@u-center.nl

Psychiater (locatie Epen, Zuid Limburg)

Wie zoeken wij: Per direct zijn wij op zoek naar een Psychiater.

Wat vragen wij:

 • Psychiater, bij voorkeur met kennis van cognitieve gedragstherapie en verslavingsproblematiek
 • Psychotherapeutische ervaring
 • Een teamplayer met bindend vermogen en ondernemingslust

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Bijdragen aan de missie en visie van U-center
 • Regiebehandelaarschap voor klinische behandelingen en het internationale team
 • Psychiatrische en medicatieconsulten
 • Crisisinterventie
 • Superviseren van diagnostiek en indicatiestelling.
 • Overleg met verwiizers en werkgevers

Plaats in de organisatie: Hiërarchisch valt de functionaris onder de Business Unit Manager.

Profiel: Werk en behandelervaring op het gebied van afhankelijkheidsproblematiek, burn-out problematiek, stemmings- en angststoornissen, kunnen samenwerken binnen meerdere teams en protocollair kunnen werken.

Competenties: Samenwerken, communiceren, flexibel zijn, ondernemen en professioneel handelen, zijn kerncompetenties die passen in onze ankerwaarden passioneel, hoogwaardig, open geborgen en puur.

Uren per week: in overleg.

Arbeidsvoorwaarden: U-center biedt het volgende:

 • Een uitdagende en afwisselende baan (diversiteit aan cliënten) met persoonlijk perspectief en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform een eigen reglement.

Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Ingrid Weijnen, Directeur Behandelzaken, tel. 043-4559109. Sollicitaties kunt u richten aan: Jos Lemeer, HR Manager te Epen of hrm@u-center.nl

Sociotherapeut (met BIG-registratie) (locatie Epen, Zuid Limburg)

Wat zoeken wij?

Vanwege groei zijn wij op onze locatie in Epen op zoek naar een ondernemende en enthousiaste sociotherapeut. Kandidaten die beschikken over vaktherapeutische scholing c.q. ervaring genieten de voorkeur.

Taken en verantwoordelijkheden:

Bijdragen aan de missie van U-center, nl. de klachten en symptomen van de cliënten tot hanteerbare proporties terug te brengen en hen perspectief in hun leven te laten ontdekken, zodat ze het leven ten volle kunnen (be)leven vanuit zichzelf. Gebaseerd op bio- psycho- sociaal model en binnen onze vijf ankerwaarden. Als Sociotherapeut ondersteun je het kernteam en de regiebehandelaar in vormgeving en bijstelling van het gehele behandeltraject van de cliënt. Active rol bij de weekopening en sluiting. Indien de kandidaat ook vaktherapeutisch is onderlegd, wordt de functie van sociotherapeut mogelijk ook gecombineerd met het geven van vaktherapie voor groepen. Tevens heeft de kandidaat een algemeen positieve grondhouding en straalt plezier in de omgang met cliënten. Hiërarchisch valt de functionaris onder de Business Unit Manager.

 

Welke eisen stelt U-center aan een sociotherapeut?

De sociotherapeut beschikt over voldoende vakmanschap op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, om voldoende bij te dragen aan een inhoudelijk kwalitatief goed behandelbeleid, alsmede op effectiviteit en efficiency en het juist behandelklimaat.

 • Een afgeronde HBO met affiniteit in de GGZ.
 • Bij voorkeur een BIG registratie.
 • Kennis, inzicht en ervaring in groepsdynamica in een psychotherapeutische omgeving.
 • Goed kunnen aansluiten bij de belevings- en ervaringswereld van de verschillende cliëntengroepen.
 • Stressbestendig en in staat crisissituaties en andere onvoorziene situaties goed kunnen hanteren.
 • In cliëntencontact goed kunnen exploreren/steunen/structureren, snel tot de kern kunnen geraken en ego versterkend kunnen werken.
 • Een effectieve, mondelinge en schriftelijke communicatie met een goede beheersing van de Nederlandse (ABN) en Engelse taal.
 • Goede sociale vaardigheden en sterk empathisch vermogen. Kunnen motiveren en stimuleren van cliënten tijdens de behandeling, contacten ondersteunend en beschermend laten zijn en gericht op tot stand brengen van inzicht en gedragsverandering. Soms moet weerstand worden overwonnen.
 • Ten minste 32 uur en/of vier dagen in de week beschikbaar.

Competenties die wij vragen:

Samenwerken, communiceren, flexibel zijn, ondernemen en professioneel handelen, zijn kerncompetenties die passen in onze ankerwaarden Attent, Durf, Zelfbewust, Gedreven en Hoogwaardig. Vriendelijk en duidelijk tegelijk kunnen zijn.

Overige Competenties:

Proactief, teamplayer, in staat kansen te signaleren en te benutten, accuraat, prioriteiten stellen en overzicht bewaren;

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende en afwisselende baan (diversiteit aan cliënten) in een innovatieve organisatie met persoonlijk perspectief en ontwikkelings- en studiemogelijkheden.
 • Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 • De bedrijfscultuur van bij U-center B.V. is open en informeel.

Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Bert Rademaker Business Unit Manager te Epen, tel. 043-4559109. Sollicitaties kunt u richten aan: Jos Lemeer, HR Manager te Epen of hrm@u-center.nl

Traineeship Psychologie

Afgestudeerden opgelet! Heb jij een universitaire opleiding op het gebied van psychologie of gezondheidswetenschappen? Dan willen wij jou graag uitnodigen om te reageren! U-center bied je de mogelijkheid om een traineeship te volgen. Deze traineeship is beschikbaar zowel voor de locatie in Epen als in Driebergen. Jij kunt door deze invulling, ruime ervaring opdoen in zowel de klinische als ambulante behandeling. Het werken binnen een internationaal team, behoort eveneens tot de mogelijkheden. Je leert hoe je zelfstandig psychologische interventies uitvoert onder leiding van een Regiebehandelaar!

Wat vragen wij?

Je hebt een universitaire opleiding op het gebied van psychologie of gezondheidswetenschappen. Tevens heb je kennis van diagnostiek en behandeling van veelvoorkomende psychische ziektebeelden en afhankelijkheidsproblematiek. Een minimale beschikbaarheid van 32 uur per week is vereist.

De taken en verantwoordelijkheden:

Deelnemen aan adviesgesprekken met cliënt en vervolgens de partner/familie. Het voeren van Intake gesprekken is een belangrijk onderdeel van het takenpakket evenals het opstellen van intern verslag en concept berichten verwijzers t.b.v. de Regiebehandelaar. Uitvoeren psychologisch onderzoek (PO/NPO), interpretatie van testresultaten, verslaglegging, deze bespreken met eindverantwoordelijke regiebehandelaar. Het uitvoeren van CGT behandelingen onder supervisie. Tevens horen het signaleren en adequaat omgaan met terugval of andere zorgproblematiek bij cliënten hierbij (afhankelijk van de locatie).

Wat kan U-center jou bieden?

 • Een uitdagend en afwisselend traineeship (diversiteit aan cliënten) met persoonlijk perspectief en ontwikkelingsmogelijkheden;
 • Een financiële bijdrage van 50 % voor de opleiding cognitieve gedragstherapie (zelf aanmelden);
 • Het faciliteren van extra werkbegeleiding (1 uur supervisie per week);
 • Minimum loon met de mogelijkheid om door te groeien naar volwaardig naar Psycholoog bij goed functioneren.
 • Bij goed functioneren is er de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de GZ-opleiding of PT-opleiding.

Voor informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Bert Rademaker Business Unit Manager, tel. 043-4559109. Sollicitaties kunt u richten aan: Joppe Maessen HR Medewerker te Epen of hrm@u-center.nl

Stagiaires (open sollicitatie)

Stageplekken zijn t/m mei van 2018 ingevuld voor de locatie Epen


Voor open sollicitaties kunt u contact opnemen met Jos Lemeer, HR Manager
U kunt contact opnemen via email: hrm@u-center.nl of telefonisch via telefoonnummer 043-4559109

Check regelmatig onze site voor vacatures.
 

 

Waarom U-center?

 • Patiënttevredenheid 8.2
 • Wetenschappelijk bewezen effectief
 • Multidisciplinaire aanpak
 • Integrale behandeling van meerdere diagnoses tegelijkertijd
Bel
Voor telefonisch contact kunt u bellen met:

0800-222 444 6

Op werkdagen:  09-20.00
Op feestdagen: 10-18.00
 
Mail
Agenda

Weten of het klikt?

Ontmoet onze medewerkers en krijg zekerheid. Bezoek een van de voorlichtingsavonden of een open dag. Kies zelf het moment.

Inschrijven Open Dagen voor professionals

Voorlichtingsbijeenkomsten
voor cliënten
sluiten