Ons Kwaliteitsstatuut

In de bijlage kunt u ons kwaliteitsstuut terugvinden.


Achtergrondinformatie

GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Op 29 maart 2016 heeft de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland besloten het model kwaliteitsstatuut voor de ggz als een professionele standaard op te nemen in het register op grond van artikel 66b van de Zorgverzekeringswet (Zvw, het Register).

In het model staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg in het kader van de Zorgverzekeringswet te kunnen verlenen. Het door de zorgaanbieder ingevulde kwaliteitsstatuut borgt dat de zorgaanbieder bewerkstelligt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. De zorgaanbieder bevordert daarmee gepaste zorg.

Het model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen: generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.

(bron: website GGZkwaliteitsstatuut.nl

 

Ons Privacystatement

Binnen onze specialistische hulp, met onze professionele begeleiding verwerkt U-center uw gegevens ten behoeve van begeleiding van iedere cliënt. U-center vindt het van het uiterste belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens, waarbij uw privacyrechten optimaal zijn gewaarborgd. 

In deze privacyverklaring staat omschreven hoe U-center omgaat met persoonsgegevens, welke rechten u heeft en met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie. 

Wij doen onze uiterste best om die gegevens zorgvuldig te bewaren en uw privacy te beschermen zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Uw zorgverlener -en eventueel andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling- hebben toegang tot de gegevens in uw dossier die noodzakelijk zijn voor een optimale behandeling. Alle zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

+ 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk maken om u te identificeren. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan uw naam, adres, geboortedatum, gebruikersnaam en IP-adres. Hieronder vallen ook uw medische gegevens.

+ 2. Welke persoonsgegevens verwerkt U-center?

Afhankelijk van uw zorgvraag en het type onderzoek verwerkt U-center de volgende persoonsgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, gebruikersnaam en wachtwoord, gebruikslogs, IP-adres, nationaliteit, gegevens betreffende uw gezondheid.

+ 3 Doeleinden

+ Voor het verlenen van zorg

De gegevens die U-center van u verwerkt, zijn primair bedoeld om de behandeling waarvoor u zich tot U-center heeft gewend, te kunnen uitvoeren. Dat betekent dat U-center die gegevens verwerkt die nodig zijn om u de gewenste behandeling en goede zorg daaromheen te kunnen bieden. 

+ Voor het informeren van andere zorgverleners binnen of buiten het U-center (huisarts, verwijzers). 

De gegevens uit uw dossier gebruiken wij voor het informeren van andere zorgverleners binnen of buiten het U-center (huisarts, verwijzers). Mocht u dit bezwaarlijk vinden, dient u hiertegen uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar te maken.

+Ter verbetering van de kwaliteit van zorg die wij verlenen.

Wij gebruiken uw gegevens tevens voor besprekingen die de kwaliteit van zorg dienen te verbeteren. 

+ Ten behoeve van een financiële administratie

Waar uw gegevens worden gekoppeld aan de zogenaamde DOT registraties (declareerbare eenheden zorg zoals die vereist zijn door uw zorgverzekeraar). Zo kunnen behandelingen worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

Wordt uw behandeling niet door de zorgverzekeraar vergoed, dan gebruiken wij uw gegevens om de geleverde zorg aan u te kunnen factureren.

+ Om contact met u op te nemen

U-center verwerkt persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen indien er een vraag is gesteld per e-mail of via de telefoon.

+ 4. Uitgangspunten bij het verzamelen van persoonsgegevens:

U-center verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor de bovenstaande geformuleerde doeleinden. Indien U-center uw gegevens voor een ander doel wil gaan gebruiken, zal zij u daar expliciet toestemming voor vragen en dit vervolgens alleen doen indien u uw toestemming hebt gegeven. In dat geval zal uw behandelaar u hierover duidelijk informeren.

Die toestemming is niet nodig indien de gegevens anoniem worden gebruikt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het gebruik van diverse registraties die noodzakelijk zijn om de kwaliteit te kunnen meten, resultaten te kunnen vergelijken en verantwoording af te leggen naar verzekeraars en overheid. Al deze gegevens zijn niet terug te voeren naar een herkenbaar persoon: ze blijven anoniem.

U-center vindt het tevens van belang dat er niet onnodig en teveel persoonsgegevens van u worden verzameld. Om die reden worden alleen die gegevens gevraagd, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de zorgverlening van U-center en noodzakelijk zijn om uw vraag te beantwoorden.

+ 5. Waar worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patiëntendossier om een goede behandeling mogelijk te maken; dit is overigens ook een wettelijke plicht. Hierin worden de belangrijkste gegevens genoteerd over uw gezondheidstoestand en gegevens over verrichte onderzoeken en behandelingen. Ook worden relevante gegevens van uw huisarts en/of gegevens van (eerdere) onderzoeken en behandelingen van elders bewaard.

Tevens wordt voor communicatie doeleinden uw contact en globale gegevens bewaard in ons CRM systeem. Uw medische gegevens staan hier niet in vermeld.

+ 6. Inzage tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht om aan U-center te vragen welke persoonsgegevens U-center precies van u verwerkt. U kunt daartoe een verzoek doen om inzage tot deze persoonsgegevens en U-center te vragen om een kopie daarvan. 

U kunt uw verzoek indienen door het volgende formulier  in te vullen en te ondertekenen en aan U-center toe te sturen. U-center neemt dan zo spoedig mogelijk uw verzoek tot inzage in behandeling en uiterlijk binnen 4 weken na binnenkomst van uw verzoek, zal U-center schriftelijk reageren.

Op het moment dat u een verzoek doet aan U-center, zal U-center u ter identificatie vragen om de gegevens die noodzakelijk zijn om vast te stellen dat u de persoon bent die in onze bestanden staat. 

U-center laat naar aanleiding van uw verzoek weten:

of U-center uw persoonsgegevens gebruikt, en zo ja:

om welke gegevens het gaat;

wat het doel is van het gebruik;

aan wie U-center de gegevens eventueel verstrekt;

wat de herkomst is van de gegevens, indien bekend.  

Als u niet in de bestanden van U-center staat opgenomen, zal U-center u dat schriftelijk laten weten en de gegevens die u aan ons heeft verstrekt middels het formulier, direct verwijderen. 

U kunt uw verzoek tot inzage richten aan: U-center, afdeling marketing, Julianastraat 23 a, 6285AH Epen.

+ 7. Correctie, beperking en verwijdering 

U kunt U-center verzoeken uw gegevens te corrigeren. Wilt u bijvoorbeeld post van U-center of andere (digitale) correspondentie op een ander adres ontvangen, dan kunt u een verzoek doen ter correctie van deze gegevens. Is uw achternaam gewijzigd? Dan kunt u ook een verzoek doen ter aanpassing van uw gegevens.

Verder kunt u U-center verzoeken gegevens aan te passen, mochten deze onverhoopt onjuist of onvolledig blijken te zijn. U-center zal uw gegevens direct aanpassen. 

Als het onduidelijk is of uw gegevens verder gebruikt mogen worden in het kader van de activiteiten van U-center of de gegevens zijn onvolledig, kunt u gedurende die periode aan U-center vragen om het gebruik van de gegevens te beperken. Bijvoorbeeld als u niet meer geregistreerd wilt staan als donor.

Het kan ook zijn dat u uw persoonsgegevens definitief niet opgenomen wilt hebben in de contactbestanden van U-center. U heeft het recht een verzoek aan U-center te richten om deze gegevens te verwijderen. U-center zal dan kosteloos en binnen een redelijke termijn overgaan tot het verwijderen van uw gegevens.

U kunt uw gegevens laten aanpassen of verwijderen door contact op te nemen met onze marketing afdeling via de website (per e-mail)  en aan te geven dat u uw gegevens wenst aan te passen, dan wel definitief wenst te verwijderen:

Naar aanleiding van uw verzoek ontvangt u een bevestiging van het feit dat U-center uw verzoek in behandeling heeft genomen en welk gevolg U-center daaraan heeft gegeven. 

+ 8. Overdracht van uw gegevens

U kunt U-center ook verzoeken uw gegevens over te dragen aan een andere zorgverlener. U-center zal dan contact zoeken met deze zorgverlener en uw medisch dossier doorsturen aan uw nieuwe zorgverlener. 

+ 9. Bezwaar

Heeft u mogelijk bezwaren tegen het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens door U-center. 

Indien u bezwaar maakt, zal U-center na bezwaar het gebruik van uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer verwerken, totdat er op uw bezwaar is beslist. 

U kunt bezwaar maken door een brief te richten aan het bovenstaande onder 16 genoemde adres, ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming van U-center. 

+ 10. Bewaren van uw gegevens

U-center bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat betekent dat uw persoonsgegevens alleen worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de zorgverlening van U-center.

Verder heeft U-center concrete termijnen vastgesteld hoe lang welke gegevens worden bewaard door U-center. Aan het einde van deze concrete termijnen worden de gegevens verwijderd.

Uw medische gegevens worden in beginsel bewaard voor een termijn van 15  jaar. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mogen uw gegevens langer worden bewaard dan deze termijn. 

U-center is ook gebonden aan andere wettelijke bewaartermijnen. Dat zijn bewaartermijnen die bijvoorbeeld uit hoofde van fiscale regelgeving voor U-center van toepassing zijn, dan wel uit een andere wettelijke regeling volgen. Aan het einde van deze wettelijke termijnen worden de gegevens verwijderd. 

+ 11. Klachten en verzoeken

Naast het uitoefenen van uw wettelijke rechten, zoals hiervoor genoemd, kunt u te allen tijde een klacht indienen of een verzoek om informatie doen aan de Functionaris Gegevensbescherming van U-center wanneer uw een klacht heeft over de omgang met uw gegevens of vragen heeft over deze privacyverklaring en hoe U-center omgaat met uw gegevens. 

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover vindt u op de website van de Autoriteit. 

+ 12. Datalekken

U-center heeft actief beleid op het gebied van het signaleren en opvolgen van eventuele datalekken en beveiligingsincidenten. 

Als onderdeel van het informatiebeveiligingsbeleid is er een protocol ingesteld om tijdig opvolging te kunnen geven aan signalen van mogelijke datalekken en beveiligingsincidenten. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de veiligheid en bescherming van persoonsgegevens zo veel als mogelijk wordt gegarandeerd en dat betrokken partijen op tijd op de hoogte worden gesteld. 

Natuurlijk stelt U-center alles in het werk om datalekken en andere beveiligingsincidenten te voorkomen en heeft daarvoor passende technische en organisatorische maatregelen genomen. 

+ 13. Beveiliging

Als onderdeel van de passende technische en organisatorische maatregelen heeft U-center principes en richtlijnen geformuleerd en verschillende beschermingsniveaus afgesproken om informatie en persoonsgegevens te beschermen. Zo worden systemen van U-center zodanig ingericht dat er standaard een passend beveiligingsniveau van toepassing is. Het elektronisch patiëntendossier is NEN 7510, ISO 27001 en ISAE3402 gecertificeerd. Het uitgangspunt hierbij is dat processen, systemen en eventuele betrokken derde partijen zoveel mogelijk de veiligheid en integriteit van gegevens waarborgen, waaronder ook uw persoonsgegevens.

Als derde partijen persoonsgegevens voor U-center verwerken, dan maakt U-center met deze partijen op basis van een zogenaamde verwerkersovereenkomst afspraken over de beveiliging van uw gegevens.

+ 14. Cookies

U-center maakt gebruik van functionele en anonieme cookies over het gebruik van de website van U-center. Door op 'Accepteren' te klikken geeft u aan dat u daarvan op de hoogte bent en accepteert dat deze cookies worden gebruikt. 

Een cookie is een klein bestandje, dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hiermee kan U-center anonieme gegevens die dus niet tot u herleidbaar zijn verzamelen om de dienstverlening en informatievoorziening van U-center te verbeteren.

+ 15. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan in de loop van tijd wijzigen. Op het moment dat de doeleinden van het verwerken van uw persoonsgegevens wijzigen, zal U-center u daarvan op de hoogte brengen en indien nodig om toestemming vragen. Indien andere onderdelen van deze privacyverklaring zijn gewijzigd, dan wordt u op deze website of persoonlijk daarover geïnformeerd. 

+ 16. Algemene contactgegevens

Bezoekadres Kliniek vestiging Epen

Julianastraat 23a

6285 AH Epen

Nederland

Bezoekadres Ambulante Vestiging/Communicatiecenter vestiging Driebergen

 

Landgoed De Horst

Gebouw Vossesteijn nummer 7

De Horst 1

3971 KR Driebergen

Nederland

 

Telefoon: 0800-2224446

Email adres: comcenter@U-center.nl

Fax: 043 7999917

 

Huidige versie: U-center_2632018

 
 

 

Waarom U-center?

  • Patiënttevredenheid 8.2
  • Wetenschappelijk bewezen effectief
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Integrale behandeling van meerdere diagnoses tegelijkertijd
Bel
Voor telefonisch contact kunt u bellen met:

0800-222 444 6

Op werkdagen:  09-20.00
Op feestdagen: 10-18.00
 
Mail
Agenda

Weten of het klikt?

Ontmoet onze medewerkers en krijg zekerheid. Bezoek een van de voorlichtingsavonden of een open dag. Kies zelf het moment.

Inschrijven Open Dagen voor professionals

Voorlichtingsbijeenkomsten
voor cliënten
sluiten