Betekenis voor u als partner of familielid

Neem tijd voor uzelf

Indien uw naaste verblijft in U-center dan roept dit veel onzekerheid op en dat kan belastend voor u zijn. U kunt vragen verwachten uit uw directe omgeving. Bovendien speelt waarschijnlijk de geografische afstand een rol. Als u op bezoek komt, betekent dat voor velen een flinke reis naar Epen.

Aan de andere kant kunt u in de komende weken meer tijd en vooral rust voor uzelf nemen. U bent wellicht flink belast geweest door de problemen van uw naaste. Het is logisch als u neerslachtigheid, machteloosheid, boosheid of schaamte voelt. Mogelijk heeft u ook last gehad van slaapproblemen. Dit is begrijpelijk. Neem er de tijd voor en ga eventueel praten met de huisarts of een goede bekende. Dat is prettig voor u en voor uw naaste. Het herstel van de patiënt verloopt immers beter als het ook goed met zijn of haar omgeving gaat.


Informatie over het patiëntenprogramma

Uw naaste volgt binnen U-center een intensief programma, dat de problematiek in korte tijd terug beoogt te brengen.
Dit vergt een enorme inspanning van uw naaste, en begrip van de directe omgeving. Alle programmaonderdelen zijn gericht op het ontdekken, bewust worden, beseffen en weer leren verantwoordelijkheid te nemen. Het betekent dat uw naaste geconfronteerd gaat worden met zichzelf, het gedrag en mogelijk met situaties uit het verleden. De middelen die hiervoor ingezet gaan worden, zijn individuele maatwerk afspraken, en een groot aantal dagelijkse groepsbijeenkomsten. Bovendien wordt elke dag gezamenlijk gegeten met de eigen groep van patiënten.

Doorgaans neemt het programma van U-center zeven weken in beslag, gevolgd door een zeven-weeks ambulant programma bij thuiskomst. Daarbij staat de eerste week vooral in het teken van de opname, intake activiteiten, diagnose en het opstellen van het behandelplan. Een deel van de patiënten begint met detoxificatie (ontgifting van de verslavende middelen). Deze week, waarin men op de medische afdeling verblijft, wordt vaak als onrustig ervaren door de patiënt. De volgende vijf of zes weken begint er echter een routine te ontstaan, waarin de patiënt aan de ene kant een ontwikkeling doormaakt en aan de andere kant bezig is deze ontwikkeling te begrijpen en een plaats te geven.
De laatste week staat in het teken van het komende vertrek en voorbereiding op het ambulante programma. Elke doordeweekse dag kent een dagvullend programma en in het weekend is alleen de ochtend gepland. De middagen op zaterdag en zondag worden vrij gehouden voor ontspanning en bezoek.

Dit programma vergt een enorme lichamelijke en psychische inspanning. Om het maximaal haalbare resultaat te verkrijgen is daarom ook een strakke persoonlijke planning voor een ieder gemaakt.


Dagelijkse routine

Elke doordeweekse dag kent een dagvullend programma en in het weekend is alleen de ochtend ingepland. De middagen op zaterdag en zondag worden vrij gehouden voor ontspanning en bezoek.

Programma doordeweeks

7.15 uur                        Opstaan

7.30-8.15 uur                Ontbijtbuffet

8.30-12.30 uur               Ochtendprogramma

12.30-13.30 uur             Lunchbuffet

13.30-17.30 uur             Middagprogramma

18.00-19.00 uur             Diner

19.30-21.00 uur             Avondprogramma of rust/ontspanning

Zoals u ziet is dit een intensief programma en wij raden de cliënten dan ook aan genoeg rust te nemen en op tijd te gaan slapen. De TV en WIFI wordt om deze reden om 23.00 uur automatisch uitgeschakeld.

Weekendprogramma

Zaterdag:         

8.30-12.30 uur               Therapie

12:30-22:00 uur             Ontspanning en bezoek

Zondag:          

9.30-12.30 uur               Therapie

12:30-18:00 uur             Ontspanning en bezoek


Rol van de partner of familie bij de behandeling

Als naaste speelt u een belangrijke rol bij de behandeling. U bent vaak bij het voortraject betrokken geweest, bij het motiveren om er iets aan te gaan doen. Daar stopt uw rol niet. Met de komst naar U-center zal een psycholoog van U-center óók een gesprek met u aangegaan. Dit kan een vervolg krijgen tijdens de behandeling, als de hoofdbehandelaar, de cliënt, maar ook uzelf het zinvol acht om u uit te nodigen voor een vervolggesprek. Wij vinden het namelijk belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over de diagnose en de behandeling. Mogelijk zullen wij u ook adviezen geven voor de omgang met uw partner of familielid. Soms is het zelfs noodzakelijk dat wij u persoonlijk verder ondersteunen. Wij nodigen u daarom graag uit om kenbaar te maken wat u nodig hebt in deze situatie.

Zo kunnen wij u zo goed mogelijk tegemoet komen. Alle communicatie met de hoofdbehandelaar wordt gedeeld met uw partner of familielid. Wij geloven namelijk dat openheid en transparantie noodzakelijke voorwaarden zijn voor een goede behandeling.


Intake en opname

In de intakefase zult u mogelijk worden uitgenodigd voor een zogenaamde hetero-anamnese. Het betekent dat wij graag aanvullende informatie van u ontvangen over uw naaste, en dat we waarde hechten aan uw visie op de problematiek. Deze informatie wordt uiteraard in alle transparantie gedeeld met de patiënt. Aan de hand hiervan kunnen wij tevens een inschatting maken of er een reden is voor partnerrelatie- of gezinsgesprekken.


Partnerrelatie- of gezinsgesprekken

Wanneer u zelf, uw partner of de therapeuten meerwaarde zien in gesprekken met u als partner of als gezinslid, zullen daartoe sessies georganiseerd worden. Als dat beter uitkomt voor u, kunnen deze ook in het weekend plaatsvinden. Deze sessies duren doorgaans anderhalf uur.


Contact en bezoek

Het verblijf in U-center staat volledig in het teken van de behandeling. Dit betekent dat de contacttijden tussen u en uw naaste beperkt zijn tot buiten de therapietijden om het programma niet te verstoren. Wij verzoeken u niet na 23.00 uur te bellen in verband met de benodigde nachtrust. 

Bezoekmogelijkheden zijn uitsluitend in het weekend. Op zaterdag en zondagmiddag kunt u met maximaal drie personen op bezoek komen vanaf 12.30 uur. Vanwege het ochtendprogramma en de personele bezetting willen wij u vragen niet eerder te komen. Mocht u toch al eerder aanwezig zijn, dan kunt u ter overbrugging wellicht een kop koffie drinken bij een van de hotels of restaurants in de buurt van U-center. Wij hopen op uw begrip.


Lunchen en dineren

Wilt u met uw naaste lunchen of dineren in ons restaurant? Dat kan. Geef dit uiterlijk woensdag voor het bezoek door aan uw naaste of aan ons Service Center. U kunt de maaltijden gelijk afrekenen bij het Service Center.

Indien wenselijk, kunt u overnachten in een van de nabijgelegen hotels op loopafstand.


Meenemen van spullen

U zult begrijpen dat u als bezoeker geen alcohol of drugs mag meenemen naar U-center. Dit geldt ook voor snoep en andere voedingswaren die “verborgen” alcohol bevatten, zoals bv bepaalde bonbons. Wij gaan er tevens van uit dat u als bezoeker er zorg voor draagt dat u zelf niet onder invloed bent.

Roken is niet toegestaan bij U-center, niet in het pand, maar ook niet op de balkons en terrassen.


Privacy

Privacy staat bij U-center hoog in het vaandel. Het spreekt vanzelf dat u bij het bezoek aan uw naaste de privacy van de medecliënten respecteert en hun namen niet buiten de organisatie noemt. Het bezoek is alleen welkom in de algemene ruimtes en niet op de kamers van de cliënten. Er mag absoluut niet gefotografeerd worden (geen cliënten, medecliënten, interieur).

Met betrekking tot privacy willen we u ook de volgende informatie mee geven:

Alles wat de cliënt binnen de behandeling aan informatie geeft, valt onder de privacywet (WBP) en het medisch beroepsgeheim (WGBO). Aan derden wordt alleen informatie verstrekt nadat de cliënt hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Standaard wordt aan de huisarts en/of de verwijzer informatie over onderzoek en behandeling verstrekt, tenzij de cliënt  dit nadrukkelijk weigert.

Informatie uit het dossier van de cliënt mag dus zonder schriftelijke toestemming van de cliënt niet worden doorgegeven aan bijvoorbeeld de werkgever, partner, familie of vrienden. De cliënt heeft het recht om delen van zijn dossier af te schermen. Of om het dossier af te schermen voor bepaalde personen.

Ook geldt dat wanneer u de behandelaren van U-center via bijvoorbeeld mail of telefoon informatie geeft over uw naaste, dit altijd gedeeld zal worden met uw naaste. Openheid en vertrouwen zijn immers noodzakelijke voorwaarden voor een goede behandeling.

Tot slot: Gesprekken met u over uw naaste vinden plaats in aanwezigheid van uw naaste. Een gesprek met u over uw naaste zonder de aanwezigheid van uw naaste kan alleen met diens schriftelijke toestemming.


Kinderen

Kinderen van alle leeftijden zijn welkom tijdens de bezoekdagen zaterdag en zondag. Er is wat speelgoed aanwezig en de kinderen mogen natuurlijk ook hun eigen speelgoed meenemen.


Naar huis

Aan het einde van de behandeling kan het voorkomen dat we de patiënt al eens een dag of weekend naar huis laten gaan om te oefenen met een aantal situaties. We noemen dit exposure, ofwel blootstelling aan moeilijke situaties. Er is dan al een terugval preventieplan gemaakt, waarin geanalyseerd is tegen welke moeilijke situaties de patiënt kan aanlopen, en hoe deze dan het beste zijn aan te pakken. Als het niet goed gaat, kan men onmiddelijk terugkomen naar U-center. Wanneer de datum van het daadwerkelijke vertrek bekend is, breekt weer een belangrijk moment aan. Dit moment is van enorme betekenis voor de patiënt en roept soms tegenstrijdige gevoelens op. Aan de ene kant is men blij om weer naar huis te gaan. Aan de andere kant speelt de onzekerheid van de wereld buiten U-center een rol. Iedereen gaat daar op een andere manier mee om.

Ook voor u als naaste verandert er iets. In veel gevallen heeft u uw naaste naar Epen gebracht. Het is gebruikelijk dat u hem of haar ook komt ophalen om samen uw leven weer  op te pakken. Het herstel eindigt hier niet. Er breekt juist een enorm belangrijke periode aan, waarin uw rol niet te onderschatten is. De vergelijking kan worden gemaakt met het halen van het rijbewijs. Als iemand is geslaagd voor de theorie en de praktijkoefeningen, betekent het nog niet dat hij of zij ook volledig bekwaam is. Dit groeit door dagelijkse toepassing. Het betekent dat u nog veel met elkaar zult praten over situaties. Wat gaat u samen wel doen en wat beslist niet meer? Veelal worden door de behandelaar(s) nazorgafspraken gemaakt met uw partner of familielid, waarover hij of zij u zal informeren, maar u kunt ook uw eigen vragen stellen. Kijk daarnaast naar praktische zaken bij thuiskomst.
Heeft uw naaste bijvoorbeeld een alcoholprobleem gehad, dan is het verstandig om alle alcohol uit huis te verwijderen.


Ambulant programma en U-support

Na de zeven weken klinische behandeling volgen in de meeste gevallen zeven weken ambulante behandeling. In deze periode is er een terugkomdag in Epen. Ook zijn er twee terugkommiddagen.

Tijdens de ambulante behandeling ligt de nadruk op het versterken en consolideren van nieuw gedrag, waarbij een e-health programma ondersteunt. Uw naaste hervat zijn of haar leven thuis en eventueel op het werk, maar blijft in contact staan met U-center. De ervaringen die uw naaste opdoet, deelt hij of zij in blogs en videochats met behandelaren. Tevens kan uw naaste de locatie in Driebergen bezoeken voor een fysiek gesprek. Er wordt continu aandacht besteed aan het herhalen en daarmee borgen van de inzichten en vaardigheden, die uw naaste in de kliniek heeft ontwikkeld. Het Terugval Preventie Plan staat centraal in deze tijd.

Als onderdeel van de terugvalpreventie faciliteert U-center een landelijk dekkende zelfhulpgroeporganisatie. Alle oud-cliënten van U-center kunnen gebruik maken van U-support. Dit is een landelijk netwerk van zelfhulpgroepen, speciaal opgericht door en voor oud-cliënten van U-center. Deze groepen zijn vrij toegankelijk en staan onder begeleiding van een deskundige. Het is zelfs mogelijk om wekelijks verschillende groepen te bezoeken. De vaste avonden zijn zo gekozen dat eventueel meerdere locaties bezocht kunnen worden. De U-support locaties bevinden zich op verschillende locaties    

 


Contactmogelijkheden met U-center           

Voor algemene informatie kunt u terecht op onze website. Buiten de therapietijden kunt u contact hebbe  n met uw naaste. Bij het weekendbezoek is altijd personeel aanwezig. Mochten er dringende zaken spelen, dan kunt u via het Se 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met U-center

Wij staan voor u klaar

Neem gerust contact op

Waarom U-center?

  • Patiënttevredenheid 8.2
  • Wetenschappelijk bewezen effectief
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Integrale behandeling van meerdere diagnoses tegelijkertijd
Bel
Voor telefonisch contact kunt u bellen met:

0800-222 444 6

Op werkdagen:  09-20.00
Op feestdagen: 10-18.00
 
Mail
Agenda

Weten of het klikt?

Ontmoet onze medewerkers en krijg zekerheid. Bezoek een van de voorlichtingsavonden of een open dag. Kies zelf het moment.

Inschrijven Open Dagen voor professionals

Voorlichtingsbijeenkomsten
voor cliënten
sluiten